IGCSE对于国际课程的衔接


发布人:           2020-12-16 23:58:45

分享到:1

摘要:

在完成IGCSE的学习后,学生可以根据自身情况选择学习Alevel, IB,或者AP等国际课程以上的表格为IGCSE知识点与Alevel, IB,或者AP等国际课程的横向对比(以物理为例)

在完成IGCSE的学习后,学生可以根据自身情况选择学习Alevel, IB,或者AP等国际课程以上的表格为IGCSE知识点与Alevel, IB,或者AP等国际课程的横向对比(以物理为例)


Topic

IG

IB

A-level

AP1

AP2

APCM

SL

HL

AS

A2

1.sig figs and units

V

V

V

V


V2.measurement techniques

V

V

V

V


V3.kinematics

V

V

V

V


V


V

4.dynamics

V

V

V

V


V


V

5.momentum

V

V

V

V


V


V

6.work, energy and power

V

V

V

V


V


V

7.motion in a circle

V

V

V


V

V


V

8.gravitational fields


V

V


V

V


V

9.rotational motion

V


VV


V

10.thermal physics

V

V

V


V
11.thermal dynamicsV
V


12.oscillations


V

V


V

V

V


13.physical waves

V


V

V


V

V


14.optical waves

V


V


15.electric fields

V

V

V

VV


16.capacitanceV


V


V


17.DC circuits

V

V

V

V

V

V

V


18.AC  currentV


V
19.magnetic fields

V

V

V


V


V


20.electromagnetic induction

V


V


V


V


21.atomic and nuclear physics

V

V

V

VV


22.quantum physicsV


V


V


根据对比我们可以看到,以物理学科为例,IGCSE与IB的SL水平课程的内容重合度高达95%,与Alevel(AS阶段)的知识点重合度同样也是95%,同时全覆盖AP物理1的内容。不过IB Alevel AP考试同一知识点会考得更加深入,提前学习IG可以先打下一个良好的基础。
因此,作为衔接课程,IGCSE是非常完美的。无论学生在后续的学习中选择哪个国际课程,它都能无缝衔接。上一篇:IGCSE对大学申请的帮助

下一篇:IGCSE课程介绍

关闭

忘记密码

手机号:

验证码: 发送验证码

密码:

确认密码:

没有账号?
关闭
已有账号? 立即登录
关闭

注册

手机号:

验证码: 发送验证码

密码:

确认密码:

接受并同意《用户服务条例》和《隐私权相关政策》